MySQL 5.0 DBA I

Today, I passed the MySQL 5.0 DBA I exam. Score: 54/70

Yay ;-)